Etusivu

KIRJAUDU

NUORILLE

Mahtava tapa löytää töitä!
LUE LISÄÄ

TYÖN-ANTAJALLE

Löydä apua duuniin!
LUE LISÄÄ

TIETOSUOJASELOSTE

Pvm: 24.5.2018

Viite: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä

Nimi: Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistys ry

Osoite: Virastotie 1, 23100 MYNÄMÄKI

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi: Anu Uusitalo

Osoite: Virastotie 1, 23100 MYNÄMÄKI

Sähköposti: mynamaki-nousiainen@4h.fi

Puhelin: 050 331 9270

Rekisterin nimi

kehatyo.fi-sivuston käyttäjärekisteri

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on kehatyo.fi-sivuston ylläpitäjän ja käyttäjien välinen yhteydenpito, työpaikkamahdollisuuksista tiedottaminen työnhakijoille, työnantajien tiedottaminen nuorten työllistämiseen liittyvistä asioista sekä käyt-tötilastointi.

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Käyttäjistä tallennetaan tietoa rekisteröinnin yhteydessä. Rekisteröintilomakkeessa pakolli-set tiedot on erikseen mainittu, muut ovat vapaaehtoisia. Käyttäjät voivat itse täydentää, muokata tai poistaa profiilinsa tietoja.

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

-Työnhakija: Työnhakijan on rekisteröityessä syötettävä sivustolle nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Työnhakijan profiilissa näkyy rekisteröityneelle työnanta-jalle hakijan ikä, asuinpaikkakunta, kiinnostuksen kohteet ja vapaamuotoinen kuvaus itses-tään. Mitään työnhakijan tietoja ei ole näkyvissä julkisesti.

-Työnantaja: Työnantajan on rekisteröityessä syötettävä sivulle työnantajan nimi, y-tunnus, yhteyshenkilö, työpaikan osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Jos työnantaja ilmoit-taa myös avoimesta työpaikasta, palveluun rekisteröityneille työnhakijoille näkyy tiedot työntekopaikasta, kuvaus työstä sekä työnantajan yhteystiedot. Työnhakija saa samat tiedot tekstiviestillä ja sähköpostilla, kun hänelle sopiva työpaikka aukeaa.

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

Tiedot poistetaan rekisteristä yhden vuoden päästä työnhaun tai työpaikan avaamisesta. Tietojen poistumisesta tulee viesti käyttäjän sähköpostiin. Käyttäjä voi silloin halutessaan itse jatkaa tietojen säilytysaikaa yhden vuoden kerrallaan palveluun kirjautumalla.

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)

Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse. Tietoja saadaan käyttäjän rekisteröityessä kehatyo.fi-sivustolle tai päivittäessä omia tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistys ei luovuta työnhakijan tietoja ulkopuoliselle taholle. Tiedot avoimista työpaikoista ja työnantajan yhteyshenkilön yhteystiedot lähetetään työn-hakijoille tekstiviestillä ja sähköpostilla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. Palomuuri estää pääsyn palvelun käytön kannalta tarpeettomiin resursseihin. Ylläpitoon käytettyjen palveluiden pääsy on rajattu tiettyyn verkko-osoitteeseen.

Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallen-nusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan nii-den lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvol-lisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistetta-vaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruutta-misen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä maini-tulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.